електроенергия в ЕС

32% от потреблението на електроенергия в ЕС вече е от възобновяеми източници

Делът на електроенергията от възобновяеми източници в брутното потребление на електричество в ЕС е достигнал до 32% през 2018 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат. Това представлява ръст от 1% в сравнение с 2017 г.

В България това равнище е 22%, което е малко под средното ниво за ЕС от 32%.

България заема 12-та позиция в класацията на Евростат за дела на електроенергията от възобновяеми източници във всички страни членки на Европейския съюз (ЕС). Според статистическото бюро към ЕС 11 страни вече са постигнали своите енергийни цели за 2020 г.

Лидер в класацията е Швеция с 54,5-процентен дял на ВЕИ, следвана от Финландия (41%), Латвия (39%) и Дания (35,8%).

В средата на класацията попадат Румъния (24,5%), Словения (21,5%), България (18,7%) и Италия (18,3%).

В дъното остават Великобритания (10,2%), Кипър (9,9%), Белгия (9,1%), Малта (7,2%), Холандия (6,6%) и Люксембург(6,4%).

Сред 28-те страни членки на ЕС 11 от тях вече са успели да постигнат своите енергийни цели „2020“. Това са България, Чехия, Дания, Естония, Хърватия, Италия, Литва, Унгария, Румъния, Финландия и Швеция.

Водната и вятърната енергия съставляват общо две трети от електроенергията, генерирана от възобновяеми източници, като водноелектрическите централи допринасят за 33% от този тип електроенергия, а вятърните централи за 36%. Оставащата една трета се пада съответно на слънчева енергия (12%), твърди биогорива (10%) и други типове възобновяеми източници (9%).

Директива за енергията от възобновяеми източници

Действащата директива за енергията от възобновяеми източници, приета по процедурата за съвместно вземане на решения на 23 април 2009 г. (Директива 2009/28/ЕО за отмяна на Директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО), определи задължителна цел за 20 % дял на ВЕИ в потреблението на енергия в ЕС до 2020 г. Освен това всички държави членки трябва да постигнат 10 % дял на използваните в транспортния сектор горива от ВЕИ до 2020 г. Директивата също така определи различни механизми, които държавите членки могат да прилагат за постигане на своите цели (схеми за подпомагане, гаранции за произход, съвместни проекти, сътрудничество между държавите членки и трети държави), както и критерии за устойчивост на биогоривата.

В директивата са определени национални цели за енергията от възобновяеми източници за всяка държава, като се вземат предвид нейната начална точка и общ потенциал за възобновяеми енергийни източници. Тези цели варират от едва 10 % в Малта до чак 49 % в Швеция. Държавите от ЕС определят как възнамеряват да изпълнят тези цели и общата пътна карта за тяхната политика за енергията от възобновяеми източници в национални планове за действие относно енергията от възобновяеми източници. Напредъкът по отношение на националните цели се измерва на всеки две години, когато държавите от ЕС публикуват национални доклади за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници.


Публикувана

в

от

ПОЗВЪНЕТЕ СЕГА